PRIVACYWETGEVING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

PRIVACY VAN HET MEDISCH DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook
een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst
(WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken/behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik ,
na uw expliciete toestemming, heb verkregen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de
huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
  naar andere behandelaar; dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik
  een zorgnota/factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet toestemming vragen.
Deze gegevens blijven 15 jaar in het medisch dossier bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd,
zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling, zoals “Natuurgeneeskundige behandeling”
 • De kosten van de behandeling